Работа в Австрия

0 / 6
Рейтинг: 4 / 6 от 2 потребители
Снимка: Интерент

Съвети и ценна информация

С решението да се работи в Австрия възникват многобройни въпроси, които надхвърлят в широка рамка темата „Работа” и засягат сфери като жилищни въпроси, здравеопазване, социална сигурност и други аспекти, които трябва да се обмислят. 

На следващите страници ще намерите полезни указания, контакти и линкове, които трябва да Ви помогнат да намерите отговори на тези важни въпроси. 

Практически указания за живот и работа в Австрия

Здравеопазване 

Медицинското обслужване в Австрия е отлично.  Австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят. 

Тук ще получите поглед за австрийското здравно осигуряване , включително задължително осигуряване, съвместно осигуряване и застраховане на членове на семействата и услуги на медицинското обслужване в Австрия. включително задължително осигуряване, съвместно осигуряване и застраховане на членове на семействата и услуги на медицинското обслужване в Австрия.  Австрийското социално осигуряване Ви предлага детайлизирана информация за превенцията в здравеопазването, услугите и обслужването на здравните каси.

Благодарение на отличното медицинско обслужване австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят. Чрез големи инвестиции в напредъка на медицината домашните институции в здравеопазването са оборудвани с висококачествени и изключително модерни технологични решения. Оптимално здравно осигуряване, ориентирано към потребностите стимулиране на здравеопазването и последователна превенция са част от приоритетите на австрийската здравна система. 

В Австрия здравната система се финансира в голямата си част от социално-осигурителни вноски и данъци, в една малка част и от частни средства, например такси за рецепти, самоучастие, заплащане на пари за дневен престой в болнични заведения или вноски от частни здравно-застрахователни фирми.

Общественото здравеопазване са покрива от социалното здравно осигуряване и застраховки за злополука. Услугите му обхващат например обслужване в амбулаторни и стационарни медицински заведения, медицинска рехабилитация, медикаменти, добавки за помощни медицински средства, превантивни прегледи или седмично заплащане при раждане. За амбулаторното обслужване отговарят лекари с практики в района и амбулаториите към болниците, стационарното лечение се извършва в болници.

За всички несамостоятелно заети лица съществува задължителната осигуровка. И голяма чест от самостоятелно заетите лица са задължително осигурени. Децата, съпрузите, регистрираните партньори и живеещите съвместно в семейства с деца могат да се осигуряват безплатно заедно с тях. При определени условия е възможно и самоосигуряване. 

Осигурени лица и членовете на техните семейства получават лесен достъп до медицинските услуги на общественото здравеопазване. Те могат да се възползват от медицинските услуги на лекари с практика в района, които имат договори със здравните каси, и от обществените болнични заведения. Определени услуги като напр. такси за рецепти, частни лекари и частни болници. Определени услуги като такси за рецепти, някои зъболекарски услуги или такси за дневен престой в болница трябва да се заплащат лично. Ако дадено лице не е здравноосигурено, то само трябва да поеме всички разходи за използваните здравни услуги. 

Ако заболяването не е по вина на наемния работник или служител работодателят продължава да заплаща възнаграждението му за определен период, който зависи от това, в колко дълго и в каква фирма работите и вида на трудово-правните отношения. След това болният наемен работник или служител получава парите за болнични от здравната каса, които обаче са в по-малък размер от работното възнаграждение.

Пазар на труда 

Каква е ситуацията на пазара на труда в Австрия и колко високи са заплатите и възнагражденията? Кои са най-обичайните форми на трудова заетост, какви права и задължения има наемния работник и какво се разбира под  социално партньорство .

Намерете информация за всичко, което касае  пазара на труда , трудовото законодателство , формите на заетост , заплати и възнаграждения или отпуски .

Квалифицирана и мотивирана работна сила

Австрийските работници са особено мотивирани. Те до голяма степен се идентифицират с целите на своя работодател, което се отразява по впечатляващ начин във високото качество на австрийските продукти. Въпреки че и тук предлагането на специалисти е намалено, ситуацията в Австрия е значително по-добра в сравнение с другите индустриално развити нации. 

Австрийският трудов пазар в цифри

През 2006 г. заетите лица по трудови договори в Австрия са били около 3.278.444 човека, от които 1.763.822 мъже и 1.514.622 жени. 72,2 % от всички заети лица през този период са работили в областта на услугите, 27 % в промишлеността и по-малко от 1 % в селското и горското стопанство. 

Икономическата стабилност на Австрия намира израз и във високото ниво на трудовата заетост. Не само в рамките на ЕС – но и погледнато в световен мащаб – Австрия държи едно от челните места с ниската си квота на безработните лица. Въпреки ниският процент на безработните лица, възлизащ на 4,8 %, в Австрия има голям наличен трудов резерв от специалисти.

Видове наемане на работа

В Австрия, всеки може да работи. Преди завършване на задължителното образование, младите хора на възраст от 15 год. на могат да бъдат използвани в определени случаи, като например стаж или практическо обучение. Настаняване на деца и младежи до 18-годишна възраст са обхванати от законодателството за защита на детето и младежката заетост.

Непълно работно време е широко разпространено в търговията. Сезонна работа е често срещана в туризма и хотелиерството и ресторантьорството търговията в градове и туристически райони, както и селското и горското стопанство. В строителството, срочни трудови договори също са възможни. 

В зависимост от типа на заетост, предвидени в трудовия договор не е задължително да отговаря на реална ситуация. 

Пълно и непълно работно време

 Конвенционалният трудов договор в рамките на постоянното трудово правоотношение с всички свои права (правото на отпуск, защита срещу уволнение, социалното осигуряване и т.н.) и задълженията, продължава да е най-честата форма.

При непълно работно време са предмет на същите правила на трудовото законодателство като щатни служители и имат (с изключение на случаите на пределната заетост) същата застрахователна защита (болест, злополука, безработица и пенсионно осигуряване).

Същото важи и за срочните трудови договори, въпреки че не са налице срок за предизвестие, тъй като трудовото правоотношение се прекратява при завършване срока на договора.

Независими изпълнители

Самостоятелни (на свободна практика) изпълнителите (напр. езикови инструктори) имат ограничена защита, съгласно трудовото законодателство, но почти пълно социално осигуряване. От 1 януари 2008 г., те също са били обект на осигуряване при безработица. Те плащат на камара на труда такси (задължително членство на Австрийската камара на труда) и са обхванати от служителите  във фонд (Mitarbeitervorsorge).

Моля, обърнете внимание:

При липса на конкретно споразумение между клиента и изпълнителя на свободна практика, работниците не могат да не претендират за законови обезщетения като срок за предизвестие, платени отпуски и т.н.  

Минимално заети

Минимално заетите работници (Geringfügig Beschäftigte) (месечен доход не надвишава € 386.80 през 2012 г.) са покрити от застраховка срещу злополука. Работодателят е длъжен да регистрира тази на непълно работно време за здравно осигуряване. Доброволното здравно и пенсионно осигуряване е възможно да се заплащат от наетия работник. Съгласно трудовото законодателство (защита срещу уволнение, обезщетения и т.н.) минимално наетите работници са третирани като служители в сферата на заетостта, за които заплатите, надвишават пределната граница на заетостта. Има само едно изключение, свързано с кратък срок на предизвестие, ако продължителността на работната седмица на минимално заето лице е по-малко от една пета от правните (или колективен договор) редовното работно време (например по-малко от осем часа, ако редовното работно време е 40). Подобни договори стават все по-популярни в някои сектори (напр. търговия).

 Нови самостоятелно заетите лица

 Категорията "нови и самостоятелно заети лица" обхваща всички търговски дейности, за които е необходима лицензия за търговия (Gewerbeschein) и не е необходимо (например писатели, преводачи, консултанти, преподаватели, психотерапевти). Новият самостоятелно зает работник, трябва да докладва за дейността си на институцията за социално осигуряване за търговията и промишлеността. Те се покриват от здравното осигуряване, пенсия или трудова злополука. От 1 януари 2009 г., самостоятелно заети лица са били в състояние да се застраховат срещу риска от безработица по силата на "възможност за избор" модел.

 Чиракуване

 Чираците (стажантите) във всички сектори, трябва да сключат договорите си на чиракуване /стаж/ в писмена форма за непълнолетни ученици, техните законни представители трябва да се съгласят на това. Те се ползват с пълна застрахователна защита (болест, злополука, безработица и пенсионно осигуряване) и да имат специална защита срещу уволнение.

Сезонните работници

Сезонните работници в хотелиерството и търговията и кетъринга са обект на специални колективни договори на разпоредби по отношение на тяхното работно време, и има пълно социално застрахователна защита.

 Наетите чрез агенции работници

Рработниците постъпили на работа чрез агенции се ползват с пълна застрахователна защита, но в известна степен са обхванати от законовите разпоредби, специфични за тях (например краткосрочни защитата срещу уволнение).

 Доброволните работници

 Доброволните работници имат статуса на стажант. Те не са длъжни да извършват работа, и нямат претенции за възнаграждение.

Моля, обърнете внимание:

ЕС / ЕИП и швейцарските граждани основно се ползват със същите права като австрийците, освен ако законодателството, регулиращо наемането на работа на чужди граждани, не предвижда друго

Възнаграждение

Служителите получават възнаграждение за услугите, посочени в поръчката са наети на работа. Законодателят е предвидил плащания като възнаграждение за услугите, изпълнявани от персонала.

 Тя включва заплати (работници), заплати (чиновниците) и чиракуване /стажантски/надбавки (чираци, стажанти).

 Размерът на възнаграждението се определя от колективните трудови договори и / или споразумения, вътрешните работи, а също така зависи от индивидуални фактори като възраст, квалификация, работното време, прехвърляне на задължения (позиция) и т.н.

 Минималната работна заплата

 Минималната работна заплата обикновено се определя от колективните трудови договори за съответните сектори, или в редки случаи и от споразумения за отделните дружества.

 Колективните трудови договори са сключени писмени споразумения със силата на закона уреждащи работното време, условия на труд, заплащане и т.н., договорено между представители (например синдикатите) и на работодателите представителите на работниците (напр. Стопанска камара Австрия).

Сключват се писмени споразумения, сключени между работодателите и Съветът с цел, например, да приемат правна уредба, но понякога и да се определят възнагражденията на съответното дружество.

 Изплащането на възнагражденията

 В повечето случаи възнаграждението се прехвърля в сметката за последния работен ден на месеца или в първия ден на следващия работен месец. В някои случаи работниците получават заплатите си седмично в брой.

 В повечето случаи възнаграждението се изплаща 14 пъти в годината: на дванадесет месечни заплати с плюс заплащане един месец под формата на коледна премия и един месец за почивка бонус (специални плащания).

 Данъци, осигуровки и други удръжки (например синдикалните вноски) се приспадат от брутното възнаграждение и удържани от работодателя, който след това да ги прехвърля към съответните институции (данъчна служба, Институт за социално осигуряване и др.)

Фиш

С тях се плаща всеки месец. Служители получават писмено изложение на възнагражденията, заплатата им, която съдържа точна разбивка на удръжки (данъци, социално осигуряване, изисквани по закон и доброволни вноски, например синдикатите вноска).

 Ако служителят напусне фирмата, той / тя също получава окончателен отчет, които, например, съдържа и обезщетения права.

 Граждански договор

На изпълнителите на свободна практика се изплащат възнаграждения за срока на работата и поставенат азадачи. При липса на конкретни споразумения, те нямат право да получаван специални плащания.

 Те, обаче, имат право на изявление на срокове и условия (Dienstzettel), при липса на писмен договор. Ако договорът им продължава за по-дълъг период, те получават възнаграждение месечно. Freelance изпълнители трябва да правят свои собствени правила за плащането на данъци. Социалноосигурителните вноски се плащат от преводачи на свободна практика предприемачи и работодатели. Социалноосигурителните вноски се приспадат и се изплащат от работодателите. Няма минимална работна заплата.

 Договор за строителство

За разлика от работниците на свободна практика има договор за строителство и услуги, възникнала от доставката на определена услуга (работата задача). Възнаграждения обикновено се изплащат след като договорът е бил изпълнен.

За този вид договор не съществува правото на заплащане по цени, определени с колективен трудов договор или на специални плащания. Лица, които са предмет на договор за строителство и услуги, трябва да направят свои собствени правила за плащането на данъци и осигуровки.

 Моля, обърнете внимание:

Можете да получите безплатна правна консултация от кантората на труда и синдикатите; като работодател или самостоятелно заето лице, от Австрийската федерална икономическа камара.

 

Образование и повишаване на квалификацията

Австрия разполага с призната в целия свят система за образование, която се характеризира с тясното сътрудничество между икономика и образование. Освен предлаганото от класическата Austrian educational system , има и редица международни училища с допълнителни езици на преподаване. 

 Признаване на образование и професионална квалификация 

Формалното признаване на придобита в чужбина професионална квалификация или образование, като завършени училища и специалности за следване, могат да подобрят професионалните Ви шансове. На  www.berufsanerkennung.at (само на немски) можете с няколко стъпки да установите кои са съответните места за контакт за признаване на Вашата професионална квалификация/

Вашето образование. 

ENIC NARIC AUSTRIA официалната служба за консултации и контакт за всички трансгранични въпроси относно признаването в сферата на висшето образование и отговаря за международното признаване на завършени академични степени и титли.

 Данъци

Физически лица, които са с постоянен адрес или обичайно пребиваване в Австрия, се облагат с всички техни чуждестранни приходи с австрийския подоходен данък .

Федералното министерство на финансите дава детайлизирана информация за  австрийската данъчна система като цяло и данъчното облагане на наетите работници и служители в частност. За Вас биха могли да са от значение и съществуващите споразумения за избягване на двойното данъчно облагане !

 Живеене

Колко скъп е животът в Австрия и как ще намеря жилище? При сравнение в международен аспект Австрия се характеризира с добро съотношение разходи – ползи. Тук ще намерите информация и линкове за връзка за всичко около темите търсене на жилище, наеми и собственост и задължения за адресна регистрация .

 Контакт с официалните институции в Австрия

 help.gv.at , интернет-платформа на австрийски институции, която Ви помага при контакта с институциите в Австрия.

  

 С решението да се работи в Австрия възникват многобройни въпроси, които надхвърлят в широка рамка темата „Работа” и засягат сфери като жилищни въпроси, здравеопазване, социална сигурност и други аспекти, които трябва да се обмислят. 

На следващите страници ще намерите полезни указания, контакти и линкове, които трябва да Ви помогнат да намерите отговори на тези важни въпроси. 

 

0 / 6
Рейтинг: 4 / 6 от 2 потребители

Реклама:

Коментирай

Попълнете кода от изображението:
IBD.bg ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас